Pełnomocnik Rektora ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji

mgr Monika Żelazowska
T: +48 667 150 460
E: m.zelazowska@filmschool.lodz.pl

1.  Do zakresu kompetencji Pełnomocnika należy:
– promowanie zasady równego traktowania wszystkich osób wchodzących w skład wspólnoty Uczelni niezależnie od ich płci, pochodzenia rasowego
lub etnicznego, narodowości, religii i przekonań, wieku, niepełnosprawności lub orientacji seksualnej, a także podejmowanie działań mających na celu eliminowanie dyskryminacji;
– zapewnienie ofiarom dyskryminacji indywidualnej pomocy w składaniu skarg
do właściwych organów;
– formułowanie rekomendacji organom Uczelni w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji.

2.  Pełnomocnik w szczególności:
– inicjuje i monitoruje działania na rzecz przestrzegania w Uczelni zasady równego traktowania oraz zapobiegania
i zwalczania dyskryminacji z powodu płci, rasy, pochodzenia narodowego i etnicznego, religii i przekonań, wieku, niepełnosprawności lub orientacji seksualnej;
– udziela informacji dotyczących aktów prawnych w zakresie równego traktowania oraz przeciwdziałania dyskryminacji z powodów, o których mowa w pkt. 1,
a także informacji o możliwościach składania skarg oraz dochodzenia roszczeń;
– bierze udział, za zgodą osoby zarzucającej dyskryminację z powodów, o których mowa w pkt. 1, w postępowaniu mającym na celu polubowne załatwienie sprawy;
– przeprowadza analizy i oceny rozwiązań prawnych obowiązujących w Uczelni pod kątem respektowania zasady równego traktowania wszystkich osób niezależnie od ich płci, pochodzenia rasowego lub narodowego i etnicznego, religii i przekonań, wieku, niepełnosprawności lub orientacji seksualnej;
– świadczy pomoc prawną lub wskazuje inne możliwości uzyskania bezpłatnej pomocy prawnej osobie podnoszącej zarzut dyskryminacji z powodów,
o których mowa w pkt. 1, w szczególności udziela porad prawnych;
– zasięga opinii i wspiera działalność grup, organizacji i środowisk działających w Uczelni na rzecz osób dyskryminowanych z powodów, o których mowa
w pkt. 1, współpracuje z tymi organizacjami przy wykonywaniu swych zadań.

3.  Pełnomocnik podejmuje działania na wniosek ofiar, świadków dyskryminacji lub z własnej inicjatywy, biorąc w szczególności pod uwagę informacje wskazujące wystąpienie dyskryminacji.